▼ دوره‌های کارشناسی ارشد ریاضی محض و کاربردی
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دوره‌های کارشناسی ارشد ریاضی محض و ریاضی کاربردی است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای هر دو گرایش۳۲ واحد و به شرح زیر است:
دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض
 • دروس الزامی
 • ۴ واحد
  ۴ واحد
  ۴ واحد
 • ۲۲۴۱۲ آنالیز حقیقی
  ۲۲۲۲۶ جبر پیشرفته
  ۲۲۵۸۲ هندسه منفیلد ۱ یا
  ۲۲۵۶۱ توپولوژی جبری ۱
 • دروس اختیاری
 • ۱۲ واحد
 • سمینار
 • ۲ واحد
 • پروژه
 • ۶ واحد
 • جمع
 • ۳۲ واحد

دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 • دروس الزامی
 • ۴ واحد
  ۴ واحد
  ۴ واحد
 • ۲۲۴۱۲ آنالیز حقیقی
  ۲۲۶۶۳ آنالیز عددی پیشرفته
  ۲۲۶۶۵ تحقیق در عملیات پیشرفته ۱* یا
  ۲۲۶۴۳ فرآیندهای تصادفی کاربردی یا
  ۲۲۳۷۸ نظریه معادلات دیفرانسیل عادی
 • دروس اختیاری
 • ۱۲ واحد
 • سمینار
 • ۲ واحد
 • پروژه
 • ۶ واحد
 • جمع
 • ۳۲ واحد

* این درس معادل است با برنامه‌ریزی خطی عددی از رشته علوم کامپیوتر

دروس اختیاری
دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی محض می‌تواند از دروس کارشناسی ارشد و بالاتر ریاضی محض یا ریاضی کاربردی انتخاب شود. دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی می‌تواند علاوه بر دروس فوق‌الذکر از بین دروس دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف علوم و مهندسی نیز با موافقت استادراهنما انتخاب شود.

پروژه
تعداد واحد کارشناسی ارشد ۶ واحد است ولی می‌تواند در صورت پیشنهاد استادراهنما و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲ واحد تقلیل یابد. در این صورت لازم است حداقل ۲ واحد درس اختیاری بیشتر انتخاب شود.

▼ جدول ۴ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض

 • شماره درس
 • نام درس
 • پیشنیاز
 • ۲۲۲۲۷
 • نظریه اعداد پیشرفته
 • ۲۲۲۱۸
 • ۲۲۲۴۱
 • نظریه حلقه‌ها
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۴۴
 • جبر غیرجابجایی
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۴۵
 • جبر جابجایی
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۴۶
 • جبر همولوژی ۱
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۵۴
 • جبر خطی پیشرفته
 • ۲۲۲۵۵
 • ۲۲۲۴۸
 • حلقه‌های غیرجابجایی
 • ۲۲۲۴۴
 • ۲۲۲۵۱
 • جبر لی ۱
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۸۲
 • گروه‌های متناهی
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۲۸۴
 • نظریه گروه‌ها
 • ۲۲۲۱۹
 • ۲۲۳۴۵
 • آنالیز مختلط
 • ۲۲۳۳۵
 • ۲۲۳۵۱
 • توابع چندمتغیره مختلط
 • ۲۲۳۴۵
 • ۲۲۳۸۵
 • نظریه معادلات دیفرانسیل عادی
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۳۸۸
 • معادلات انتگرال
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۳۹۷
 • نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۴۷۱
 • آنالیز تابعی ۱
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۴۷۳
 • نظریه عملگرها ۱
 • ۲۲۴۷۱
 • ۲۲۴۹۷
 • حساب تغییرات
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۴۹۸
 • نظریه کنترل
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۵۳۶
 • هندسه جبری ۱
 • ۲۲۲۴۵
 • ۲۲۵۷۱
 • توپولوژی دیفرانسیل ۱
 • ۲۲۳۳۳
 • ۲۲۵۸۳
 • هندسه منیفلد ۲
 • ۲۲۵۸۲
 • ۲۲۵۸۵
 • هندسیه هذلولوی
 • ۲۲۵۸۲
 • ۲۲۶۲۱
 • نظریه احتمال ۱
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۶۳۷
 • نظریه فرآیندهای تصادفی ۱
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۶۳۲
 • آنالیز تصادفی
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۱۵۱
 • نظریه گراف ۱
 • ۲۲۲۱۸
 • ۲۲۱۵۴
 • آنالیز ترکیبی ۱
 • ۲۲۲۱۸
 • ۲۲۲۳۴
 • نظریه جبری گراف‌ها
 • ۲۲۲۱۸
 • ۲۲۱۲۴
 • منطق پیشرفته
 • ۲۲۳۲۶
 • ۲۲۱۳۴
 • نظریه مجموعه‌ها
 • ۲۲۳۲۶
 • ۲۲۱۳۷
 • نظریه مدل‌ها ۱
 • ۲۲۱۲۴
 • ۲۲۱۳۹
 • نظریه مدل‌ها ۲
 • ۲۲۱۳۹
 • ۲۲۱۳۸
 • نظریه بازگشتی
 • ۲۲۱۲۴
 • ۲۲۲۷۱
 • نظریه کاتگوری
 • ۲۲۲۱۹

▼ جدول ۵ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 • شماره درس
 • نام درس
 • پیشنیاز
 • ۲۲۴۹۵
 • کنترل بهینه
 • ۲۲۴۱۲
 • ۲۲۶۵۶
 • روش‌های عددی در جبر خطی یا محاسبات ماتریسی
 • ۲۲۲۵۹
 • ۲۲۶۵۸
 • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی عددی
 • ۲۲۶۶۳
 • ۲۲۶۶۴
 • بهینه‌سازی غیرخطی یا بهینه‌سازی غیرخطی عددی
 • ۲۲۶۶۵
 • ۲۲۶۶۹
 • برنامه‌ریزی با اعداد صحیح
 • ۲۲۶۶۵

▼ جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 • شماره درس
 • نام درس
 • ۲۲۰۶۰
 • سمینار نظریه بازی‌ها
 • ۲۲۱۱۰
 • سمینار نظریه بازگشتی
 • ۲۲۱۲۰
 • سمینار نظریه مدل‌ها
 • ۲۲۱۳۰
 • سمینار منطق ریاضی
 • ۲۲۱۴۰
 • سمینار شبکه‌های عصبی
 • ۲۲۱۵۰
 • سمینار نظریه گراف
 • ۲۲۱۶۰
 • سمینار ریاضیات ترکیبی
 • ۲۲۱۸۰
 • سمینار نظریه K
 • ۲۲۱۹۰
 • سمینار جبر جابجایی
 • ۲۲۲۱۰
 • سمینار جبر
 • ۲۲۲۲۰
 • سمینار نظریه اعداد
 • ۲۲۲۴۰
 • سمینار نظریه حلقه‌ها
 • ۲۲۲۵۰
 • سمینار جبر لی
 • ۲۲۲۶۰
 • سمینار نظریه نیم‌گروه‌ها
 • ۲۲۳۳۰
 • سمینار نظریه هندسی گروه‌ها
 • ۲۲۳۴۰
 • سمینار آنالیز مختلط
 • ۲۲۳۷۰
 • سمینار معادلات انتگرال
 • ۲۲۳۸۰
 • سمینار معادلات دیفرانسیل
 • ۲۲۴۱۰
 • سمینار آنالیز
 • ۲۲۴۵۰
 • سمینار سیستم‌های دینامیکی
 • ۲۲۴۶۰
 • سمینار آشوب ریاضی
 • ۲۲۴۸۰
 • سمینار آنالیز تابعی
 • ۲۲۵۱۰
 • سمینار هندسه ـ توپولوژی
 • ۲۲۵۶۰
 • سمینار توپولوژی جبری
 • ۲۲۵۷۰
 • سمینار توپولوژی دیفرانسیل
 • ۲۲۵۸۰
 • سمینار آنالیز هندسی
 • ۲۲۶۱۰
 • سمینار آنالیز تصادفی
 • ۲۲۶۲۰
 • سمینار نظریه احتمال
 • ۲۲۶۳۰
 • سمینار آمار و احتمال
 • ۲۲۶۵۰
 • سمینار نظریه معادلات تصادفی
 • ۲۲۶۶۰
 • سمینار بهینه‌سازی
 • ۲۲۶۹۰
 • سمینار طراحی هندسی
 • ۲۲۷۲۰
 • سمینار نظریه مجموعه‌ها
 • ۲۲۷۳۰
 • سمینار معادلات با مشتقات جزئی
 • ۲۲۷۴۰
 • سمینار کنترل بهینه
 • ۲۲۸۸۰
 • سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر
 • ۲۲۷۰۰
 • سمینار آنالیز عددی
 • ۲۲۷۰۱
 • سمینار محاسبات علمی
 • ۲۲۸۹۶
 • سمینار پیچیدگی محاسبه
 • ۲۲۱۸۵
 • سمینار نظریه گراف و الگوریتم‌های آن

▼ جدول ۷ – سایر دروس مصوب دوره‌های کارشناسی ارشد ریاض محض

 • نام درس
 • مقدمه‌ای بر سطوح ریمان
 • نظریه تحلیلی اعداد
 • نظریه جبری اعداد
 • گروه‌های نامتناهی
 • جبر لی ۲
 • توپولوژی دیفرانسیل ۲
 • توپولوژی جبری ۲
 • گروه و جبر لی ۱
 • گروه و جبر لی ۲
 • هندسی جبری ۱

تذکر: کلیه دروس جدول‌های ۴، ۵ و ۷ چهار واحدی است و کلیه سمینارهای جدول ۶،‌ یک واحدی است.