پژوهشگر-پسادکترا

مرضیه صیادی شهرکی

دکتری ریاضی کاربردی

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: marzieh.sayadi.sh[at]gmail.com
استاد راهنما: دکتر نظام الدین مهدوی امیری

بهینه سازی

دانلود

سیده فاطمه متقی

دکتری ریاضی محض

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mottaghi524[at]gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=ilBeG3EAAAAJ&hl=en&oi=ao
استاد راهنما: دکتر محمد صفدری

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

دانلود

سمیه یاسمن

دکتری ریاضی

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: somaye.yasama[at]gmail.com
استاد راهنما: دکتر محمدرضا رزوان

دانلود