تطبیق درس تحلیل داده و رگرسیون

23 Aug 2021
557

دانشجویان ریاضی کاربردی که در ترم‌های ۱-۹۴ و ۱-۹۵ درس تحلیل داده را می‌گذرانند،

می‌توانند این درس را به جای تحلیل رگرسیون تطبیق دهند.