جریمه دیرکرد امور فارغ التحصیلی

جریمه دیرکرد دانشجویانی که در موعد مقرر اقدام به انجام کارهای فارغ التحصیلی خود نمی‌نمایند،

دو برابر شده است.