دانشکده علوم ریاضی در هفته پژوهش 1401

مجموعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی در هفته پژوهش 1401

مکان: https://vc.sharif.edu/ch/s-akbari/