شرايط اخذ درس از دروس كارشناسی ارشد

دانشجويان دوره كارشناسی دارای معدل بالای ۱۷ ، اجازه اخذ دو درس و معدل بالای ۱۵، اجازه اخذ يك درس را دارند.

ثبت نام بدون رعايت شروط فوق، منجر به حذف درس پس از ترميم خواهد شد.