مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و مقالات برگزیده دانشکده علوم ریاضی