پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۳

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درمورد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری برای سال تحصیلی 1404-1403

https://htso.sharif.ir/fa/w/-1404-1403?redirect=%2F