پذیرش نیروی امریه سربازی


دانشکده علوم ریاضی به یک نفر نیروی امریه سربازی که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد باشد، جهت خدمت در سایت کامپیوتر دانشکده نیاز دارد. متقاضی می تواند درخواست خود را به دفتر این دانشکده ارائه نماید.