کارکنان دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165602(9821+)
mathinfo[at]sharif[dot]ir
دفتر دانشکده
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165601(9821+)
zelli[at]sharif[dot]ir
دفتر دانشکده
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165635(9821+)
sadeghian[at]sharif[dot]ir
همکف دانشکده
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165634(9821+)
همکف دانشکده
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165628(9821+)
edumath[at]sharif[dot]ir
اتاق 110
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165627(9821+)
tt-math[at]sharif[dot]ir
اتاق 112
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165632(9821+)
h.khorshidi[at]sharif[dot]ir
اتاق 100- انتشارات
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165631(9821+)
آبدارخانه
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165631(9821+)
آبدارخانه
Responsive Image
عنوان
سمت شخص
66165631(9821+)
آبدارخانه