اخذ درس نقشه کشی صنعتی

بنابر مصوبه شورای آموزش دانشگاه،  دانشجویان دوره کارشناسی موظفند،

درس نقشه کشی صنعتی ۱ را حداکثر  تا ترم چهارم اخذ نمایند.