دروس غیر مجاز

دانشجویان دانشکده علوم ریاضی مجاز به اخذ دروس آمار و احتمال مهندسی، آشنایی با جبر خطی و  محاسبات عددی نمی‌باشند.

در صورت اخذ، این واحدها قابل تطبیق نبوده و عواقب آن به عهده دانشجو می‌­باشد.