عدم تطبیق درس مدار منطقی

درس مدار منطقی دانشکده مهندسی کامپیوتر،

از نیمسال اول ۹۵ به بعد برای دانشجویان علوم کامپیوتر قابل تطبیق نیست.