اطلاعیه های آموزش دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
23 Aug 2021

شرايط اخذ درس از دروس كارشناسی ارشد

23 Aug 2021

تطبیق درس تحلیل داده و رگرسیون

23 Aug 2021

جریمه دیرکرد امور فارغ التحصیلی

23 Aug 2021

عدم تطبیق درس مدار منطقی

23 Aug 2021

اخذ درس نقشه کشی صنعتی

23 Aug 2021

اخذ دروس اختیاری

23 Aug 2021

دروس غیر مجاز

23 Aug 2021

مهلت کردیت