مدیریت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

ریاست

حمیدرضا فنایی

رئیس دانشکده

http://math.sharif.ir/faculties/fanai
تلفن : ۶۶۱۶ ۵۶41 (+۹۸ ۲۱)
ایمیل : fanai[at]sharif[dot]ir

دانلود

مریم عسگری

مسئول دفتر ریاست دانشکده

دفتر دانشکده
تلفن : ۶۶۱۶۵۶۰2 ( 21 98+)

ایمیل : mathinfo[at]sharif[dot]ir

دانلود

شیوا ظلی

مسئول دبیرخانه و بایگانی دفتر ریاست دانشکده

دفتر دانشکده
تلفن : ۶۶۱۶۵۶۰1 ( 21 98+)

ایمیل : zelli[at]sharif[dot]ir

دانلود

معاونت آموزشی

جواد ابراهیمی بروجنی

معاون آموزشی

تلفن: ۶۰۵۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: javad.ebrahimi[at]sharif[.]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/ebrahimi

دانلود

فریده بهزاد

کارشناس آموزش

اتاق 110
تلفن :  66165628( 21 98+)
ایمیل : edumath[at]sharif[.]ir

دانلود

معاونت تحصیلات تکمیلی

محمد غلامزاده محمودی

معاون تحصیلات تکمیلی

http://math.sharif.ir/faculties/mmahmoudi
تلفن : ۶۶۱۶۵۶40 ( 21 98+)
ایمیل : mmahmoudi[at]sharif[dot]ir

دانلود

عاطفه رضایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

اتاق 112
تلفن : ۶۶۱۶۵۶27 ( 21 98+)
ایمیل : tt-math[at]sharif[.]ir

دانلود

معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل

سعید اکبری

معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل

http://math.sharif.ir/faculties/s_akbari
تلفن : ۶۶۱۶۵۶12 ( 21 98+)
ایمیل : s_akbari[at]sharif[dot]ir

دانلود

عاطفه رضایی

کارشناس پژوهشی و روابط بین‌الملل

اتاق 112
تلفن : ۶۶۱۶۵۶27 ( 21 98+)
ایمیل : tt-math[at]sharif[.]ir

دانلود

معاونت دانشجویی

امیر جعفری

معاون دانشجویی

http://math.sharif.ir/faculties/ajafari
تلفن : ۶۶۱۶۵۶04 ( 21 98+)
ایمیل : ajafari[at]sharif[dot]ir

دانلود

فریده بهزاد

کارشناس

اتاق 110
تلفن : ۶۶۱۶۵۶28 ( 21 98+)
ایمیل : edumath[at]sharif[.]ir

دانلود

 سایت کامپیوتر

مریم صادقیان

مسئول سایت- کارشناس خدمات کامپیوتری

تلفن : ۶۶۱۶۵۶35 ( 21 98+)
همکف دانشکده
ایمیل : sadeghian[at]sharif[dot]ir

دانلود