دانشجویان دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
Responsive Image
فیروزی، سیدحسام
سال ورود: ۱۳۹۰
موضوع رساله: نامساوی های هندسی در فضاهای گسسته
 
Responsive Image
قصاب، علی
سال ورود: ۱۳۹۰
موضوع رساله: مسائلی در نظریه ی توپولوژی گراف
ایمیل: ghassabali[at]gmail.com
Responsive Image
پرویز، مقصود
سال ورود: ۱۳۹۱
موضوع رساله: روش‌های جعبه سیاه و غیر جعبه سیاه در رمزشناسی 
ایمیل:maghsoud.parviz[at]gmail.com
Responsive Image
علیزاده، زهرا
سال ورود: ۱۳۹۳
موضوع رساله: تشخیص و بازسازی گراف دید برای سطوح ۱.۵ بعدی 
اتاق: ۱۱۸
تلفن: ۶۰۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: zhr.alizadeh[at]yahoo.com
Responsive Image
احمد‌زاده سلوط، هانی
سال ورود: ۱۳۹۴
موضوع رساله: طراحی و تحلیل الگوریتم‌های برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی نادقیق نایکنوا برای حل مساله‌های بهینه‌سازی غیرخطی بزرگ مقیاس
اتاق: ۱۰۷
تلفن: ۵۶۱۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: hani.ahmadzadeh[at]gmail.com
Responsive Image
سبک‌دست، محمد
سال ورود: ۱۳۹۴
موضوع رساله: شمارش ژئودزیک‌های بسته و رویه‌های مینیمال در منیفلدهای ریمانی
اتاق: ۱۱۶
تلفن: ۵۶۲۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mohammadeghiasi[at]gmail.com
Responsive Image
قیاسی، محمد
سال ورود: ۱۳۹۴
موضوع رساله: شمارش ژئودزیک‌های بسته و رویه‌های مینیمال در منیفلدهای ریمانی
اتاق: ۱۱۶
تلفن: ۵۶۲۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mohammadeghiasi[at]gmail.com
Responsive Image
خانی‌ها، سایه
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: درخت‌های تصادفی تک‌پیمانه‌ای روی اعداد صحیح
اتاق: ۱۲۰
تلفن: ۶۰۵۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sayekhaniha[at]gmail.com
 
Responsive Image
عقبایی‌ بناب، مهری
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: اطلاعات متقابل چندگانه و کاربردهای آن
اتاق: ۱۲۰
تلفن: ۶۰۵۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mehri.oghbaei[at]gmail.com
Responsive Image
محبی، عاطفه
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: بهینه سازی تصادفی سبد سهام
اتاق: ۱۱۹
تلفن: ۶۰۵۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: at.mohebi[at]gmail.com
Responsive Image
صادقی، سعید
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: انتقال بهینه، تحدب و تخمین میدان میانگین تغییراتی بایزی 
اتاق: ۱۱۶
تلفن: ۵۶۲۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: saeedsadeghi91[at]gmail.com
Responsive Image
فیض‌کریملو، علی‌ضا
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: مسئله وجود، یگانگی، همواری و رفتار مجانبی برخی معادلات نویر-استوکس و دستگاه لمه
اتاق: ۱۱۵
تلفن: ۵۶۴۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: Alireza.feiz.23[at]gmail.com
Responsive Image
واسعی، حامد
سال ورود: ۱۳۹۵
موضوع رساله: الگوریتم‌های بازسازی درخت فیلوژنتیک تومور سرطانی
اتاق: ۱۰۷
تلفن: ۵۶۱۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: vasei.hamed[at]gmail.com
Responsive Image
شهریاری، محسن
سال ورود: ۱۳۹۶
موضوع رساله: بازبینی در مبانی ریاضیات 
اتاق: ۱۱۴
تلفن: ۵۶۴۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: shirik.shirik[at]gmail.com
Responsive Image
شجاع‌الدین، محمد حسین
سال ورود: ۱۳۹۶
موضوع رساله: روشهای مکانیک آماری در تحلیل برخی مسائل هندسه طیفی گسسته 
اتاق: ۱۱۴
تلفن: ۵۶۴۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: Shojaedin1370[at]gmail.com
Responsive Image
مقدم‌زاده، محمدجواد 
سال ورود: ۱۳۹۶
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۶
تلفن: ۵۶۲۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: Javad_mz123[at]yahoo.com
Responsive Image
نصیرزاده، سجاد
سال ورود: ۱۳۹۷
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۳
تلفن: ۵۶۳۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sajjadnasirzadeh[at]gmail.com
Responsive Image
نگاهداری، وحید
سال ورود: ۱۳۹۷
موضوع رساله: حل مسایل وارون با استفاده از روش های یادگیری ماشین 
اتاق: ۱۱۳
تلفن: ۵۶۳۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: vahid_negahdari[at]outlook.com
Responsive Image
پورسلطانی زرندی، میلاد
سال ورود: ۱۳۹۷
موضوع رساله: جبر جابجایی در عمل: اعداد بتی و ترکیبیات 
اتاق: ۱۰۷
تلفن: ۵۶۱۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mpoursoltaniz[at]gmail.com
Responsive Image
سهرابی، مهدی
سال ورود: ۱۳۹۷
موضوع رساله:
اتاق:۱۱۳
تلفن: ۵۶۳۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sohrabi_me[at]yahoo.com
Responsive Image
محرابیون، حوریه
سال ورود: ۱۳۹۷
موضوع رساله: تجمیع رتبه‌بندی و کاربردهای آن 
اتاق: ۱۲۰
تلفن: ۶۰۵۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: hourie.mehrabiun[at]gmail.com
Responsive Image
استواری، مجتبی
سال ورود: ۱۳۹۸
موضوع رساله: کوچکترین مجموعه یال‌های بازخورد 
اتاق: ۱۰۵
تلفن: 66165614(۹۸۲۱+)
ایمیل: ostovari.mojtaba[at]gmail.com
Responsive Image
صارم سنگری، ناهید
سال ورود: ۱۳۹۸
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۸
تلفن: ۶۰۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: nahidsarems[at]gmail.com
Responsive Image
شهیدی شادکام، سیده شیدا
سال ورود: ۱۳۹۸
موضوع رساله: تحلیل های داده محور سیستم دینامیکی آشوبناک 
اتاق: ۱۲۰
تلفن: ۶۰۵۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sshshahidi[at]gmail.com
Responsive Image
کرمانی، فاطمه
 سال ورود: ۱۳۹۸
موضوع رساله: محرمانگی تفاضلی در الگوریتم‌های ترکیبیاتی
اتاق: ۱۱۸
تلفن:  6056 6616 (9821+)
ایمیل: sarakkermani[at]gmail.com
Responsive Image
رمضان زاده برکی، ساناز
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله:
اتاق: ۱20
تلفن: ۶۰۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: 
ramezanzadeh.sanaz[at]gmail[dot]com
Responsive Image
آزادی فراز، حسین
سال ورود: ۱۳۹۹ 
موضوع رساله: بهینه سازی سبد 
اتاق: ۱۱۴
تلفن: ۵۶۴۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: 
Responsive Image
وثوق نژاد، پریسا
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله: بررسی وجود جواب، نظم و رفتار مجانبی برای مساله مرزآزاد جریانهای جت
اتاق: ۱۱۸
تلفن: ۶۰۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: vosooq.nj.2014[at]gmail.com
Responsive Image
آل درویش، علی
  سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله: استفاده از یادگیری ماشین در به دست آوردن نگاشت‌های پوانکاره برخی سیستم‌های دینامیکی آشوبناک
اتاق: ۱۰۷
تلفن: ۵۶۱۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+) 
ایمیل: ali.aledarvish[at]gmail.com
Responsive Image
نامنی، محسن
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۵
تلفن: ۵۶۴۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: namenii.mohsen[at]gmail.com
Responsive Image
ایمانی، سحر
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۸
تلفن: ۶۰۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sahar.imani91[at]gmail.com
Responsive Image
فروتنی، محمد
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۵
تلفن: ۵۶۴۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: m4utani[at]gmail.com
Responsive Image
میرزائی، ثریا
سال ورود: ۱۳۹۹
موضوع رساله: مطالعه و بررسی تعاملات میکروب-میکروب در جوامع میکروبی با استفاده از رویکردهای بهینه سازی
اتاق: ۱۱۹
تلفن:۶۰۵۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: Soraya.Mirzaei[at]gmail.com
Responsive Image
اوحدی، امیرمحمد

سال ورود: ۱۴۰۰
موضوع رساله:
اتاق: ۱۰۷
تلفن: ۵۶۱۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: amirmohammadohad[at]gmail.com

Responsive Image
وحدانی قلعه قورینه، بهزاد
  سال ورود: ۱۴۰۰
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۵
تلفن: ۵۶۴۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: behzad.vahdani1992[at]gmail.com
Responsive Image
فتحی، فاطمه
سال ورود: ۱۴۰۱
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۹
تلفن: ۶۰۵۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: fa.fathi124[at]gmail.com
Responsive Image
طهماسبی زاده، محمد
سال ورود: ۱۴۰۱
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱۶
تلفن: ۵۶۲۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mohhamadtahmasbi[at]yahoo.com
Responsive Image
خسروی حسین آباد، ایوب
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱۱5
تلفن: ۵۶45 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: farhadkhsharif[at]gmail.com 
Responsive Image
حاجی میر، مهدیه سادات
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱20
تلفن: 6058 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mahdiehhajimr77[at]gmail.com
Responsive Image
صمدپور، سینا
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱05
تلفن: ۵۶14 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sinasamadpour[at]gmail.com
Responsive Image
سیادتی، سیده مریم
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱19
تلفن: 6057 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: msiyadatiy[at]gmail.com
Responsive Image
آقا میری اصفهانی، محمد
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱14
تلفن: ۵۶47 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mohammada742[at]chmail.ir
Responsive Image
قرائی، محمدحسین
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱13
تلفن: ۵۶33 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mohammadhossein475268[at]gmail.com
Responsive Image
توفیقی محمدی، علیرضا
سال ورود: ۱۴۰2
موضوع رساله:
اتاق: ۱14
تلفن: ۵۶47 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: alirtofighim[at]gmail.com