کارکنان دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
Responsive Image
مریم عسگری
مسئول دفتر ریاست دانشکده
66165602(9821+)
mathinfo[at]sharif[dot]ir
دفتر دانشکده
Responsive Image
شیوا ظلی
مسئول دبیرخانه و بایگانی دفتر ریاست دانشکده
66165601(9821+)
zelli[at]sharif[dot]ir
دفتر دانشکده
Responsive Image
مریم صادقیان
کارشناس خدمات کامپیوتری
66165635(9821+)
sadeghian[at]sharif[dot]ir
همکف دانشکده
Responsive Image
-
امریه سایت کامپیوتر
66165634(9821+)
همکف دانشکده
Responsive Image
فریده بهزاد
کارشناس معاونت آموزشی و دانشجویی
66165628(9821+)
edumath[at]sharif[dot]ir
اتاق 110
Responsive Image
عاطفه رضایی
کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و روابط بین الملل
66165627(9821+)
tt-math[at]sharif[dot]ir
اتاق 112
Responsive Image
حسن خورشیدی
مسول انتشارات،کارپردازی و امور تاسیسات
66165632(9821+)
h.khorshidi[at]sharif[dot]ir
اتاق 100- انتشارات
Responsive Image
موسی شریفی
نامه رسان
66165631(9821+)
آبدارخانه
Responsive Image
اسماعیل ستوده
خدمات
66165631(9821+)
آبدارخانه
Responsive Image
رضا محمدی
خدمات
66165631(9821+)
آبدارخانه