دانشجویی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

مسابقات

مسابقه Optimizer                                   
مسابقات بین المللی دانشجویی ریاضی (IMC)
مسابقات ریاضی دانشجویی کشور