پژوهشگر-پسادکترا

مسعود بیرامی امینلوئی

دکتری ریاضی کاربردی

اتاق: ۲۰3
تلفن: ۵۶18 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: aminlouee@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=eXLNwdEAAAAJ&hl=en
استاد راهنما: دکتر مرتضی فتوحی

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

دانلود

مرضیه صیادی شهرکی

دکتری ریاضی کاربردی

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: marzieh.sayadi.sh@gmail.com
استاد راهنما: دکتر نظام الدین مهدوی امیری

بهینه سازی

دانلود

سمیه یاسمن

دکتری ریاضی

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: somaye.yasaman@gmail.com
استاد راهنما: دکتر محمدرضا رزوان

دانلود

سرور شیدانی

دکتری علوم کامپیوتر

اتاق: ۲۰۱
تلفن: ۶۰۵۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sorour.sheidani@sharif.edu
استاد راهنما: دکتر علی‌رضا زارعی

محاسبات امن

دانلود

حسین مومنایی کرمانی

دکتری مثلثی‌پذیری روی میدان‌ها و حلقه‌های تقسیم

اتاق: ۲۰3
تلفن: ۵۶18 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: momenaee@uk.ac.ir
https://mathfaculty.uk.ac.ir/~momenaee​
استاد راهنما: دکتر سعید اکبری

جبر ناجابجایی، جبر خطی و کدهای فضا- زمان

دانلود