هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

ابراهیمی بروجنی، جواد

استادیار

اتاق: ۲۰۸
تلفن: ۶۰۵۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: javad.ebrahimi[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/ebrahimi

نظریه اطلاعات و نظریه علوم کامپیوتر

ریاضیات گسسته

دانلود

اردشیر، محمد

استاد

اتاق: ۳۲۴
تلفن: ۵۶۱۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mardeshir[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/mardeshir

منطق

دانلود

اصفهانی‌زاده، مصطفی

استادیار

اتاق: ۳۱۰
تلفن: ۵۶۳۰ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: esfahani[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/zadeh

جبر

نظریه گراف

ترکیبیات

دانلود

اکبری، سعید

استاد

اتاق: ۲۱۵
تلفن: ۵۶۱۲ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: s_akbari[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/s_akbari

جبر

نظریه گراف

ترکیبیات

دانلود

بحرینی، علی‌رضا

استادیار

اتاق: ۳۰۸
تلفن: ۵۶۴۴ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: bahraini[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~bahraini
http://math.sharif.ir/faculties/bahraini

هندسه

فیزیک

ریاضی

دانلود

پورنکی، محمدرضا

استاد

اتاق:۲۱۶
تلفن:۵۶۲۰ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: pournaki[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~pournaki

جبر

دانلود

تفاق، مجتبی

استادیار

اتاق: ۲۰5
تلفن: 5617 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mtefagh[at]sharif[dot]ir
وب : http://sharif.ir/~mtefagh

بهینه‌سازی محدب

زیست‌شناسی سامانه‌ای

شبکه‌های متابولیکی

دانلود

جعفری، امیر

استادیار

اتاق: ۳۱۱
تلفن:۵۶۰۴ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: ajafari[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/ajafari

هندسه

جبری

نظریه اعداد

دانلود

حاجی‌میرصادقی، میرامید

استادیار

اتاق: ۳۰۹
تلفن:۵۶۲۴ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mirsadeghi[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/mirsadeghi

احتمال

شبکه تصادفی

دانلود

خزایی، شهرام

استادیار

اتاق: ۲۱۲
تلفن:۵۶۱۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: shahram.khazae[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~shahram.khazaei
http://math.sharif.ir/faculties/khazaei

رمز نگاری

دانلود

دانشگر، امیر

استاد

اتاق: ۲۱۴
تلفن:۵۶۰۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: daneshgar[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~daneshgar
http://math.sharif.ir/faculties/daneshgar

علوم کامپیوتر

ترکیبیات

دانلود

رزوان، محمدرضا

استادیار

اتاق: ۳۰۶
تلفن:۵۶۲۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: razvan[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~razvan
http://math.sharif.ir/faculties/razvan

معادلات دیفرانسیل

دانلود

رستگار، آرش

استادیار

اتاق: ۳۰۴
تلفن: ۵۶۱۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: rastegar1352[at]gmail[dot]com
وب :http://sharif.ir/~rastegar
http://math.sharif.ir/faculties/rastegar

نظریه اعداد

هندسه جبری

آموزش ریاضی

فلسفه ریاضی

فلسفه علم

دانلود

رنجبر-مطلق، علی‌رضا

دانشیار

اتاق: ۳۱۸
تلفن: ۵۶۴۲ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: ranjbarm[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~ranjbarm
http://math.sharif.ir/faculties/ranjbarm

آنالیز هندسی

دانلود

زارعی، علی‌رضا

استادیار

اتاق: ۳۰۵
تلفن: ۵۶۳۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: zarei[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~zarei

الگوریتم‌ها

هندسه محاسباتی

دانلود

شریفی‌تبار، محسن

استادیار

اتاق: ۲۰۶
تلفن: ۵۶۲۲ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: sharifitabar[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/sharifitabar

دانلود

صفدری، محمد

استادیار

اتاق: ۲۰۲
تلفن: ۶۰۵۲ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: safdari[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/safdari

معادلات دیفرانسیل جزئی

فیزیک ریاضی

دانلود

طالبی، امین السادات

استادیار

اتاق: 206
تلفن: 5623 ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: amin.talebi[at]sharif[dot]edu
وب :http://math.sharif.ir/faculties/talebi

سیستم‌های دینامیکی و نظریه ارگودیک

(نا) پایداری آماری

سیستم‌های دینامیکی غیر آماری

جنبه‌های توپولوژیک سیستم‌های دینامیکی

دانلود

علیشاهی، کسری

استادیار

اتاق: ۳۱۰
تلفن: ۵۶۳۰ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: alishahi[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/alishahi

آمار

فرآیندهای تصادفی

دانلود

غلامزاده‌ محمودی، محمد

دانشیار

اتاق: ۳۱۷
تلفن: ۵۶۴۰ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mmahmoudi[at]sharif[dot]ir
وب: http://sharif.ir/~mmahmoudi
http://math.sharif.ir/faculties/mmahmoudi

نظریه اعداد

جبر

دانلود

فتوحی فیروزآبادی، مرتضی

دانشیار

اتاق: ۲۰۸
تلفن: ۶۰۵۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل:fotouhi[at]sharif[dot]ir
وب: http://sharif.ir/~fotouhi
http://math.sharif.ir/faculties/fotouhi

معادلات دیفرانسیل جزئی

دانلود

فروغمند اعرابی، محمد هادی

استادیار

اتاق: ۲۱۰
تلفن: ۶۰۵۴ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: foroughmand[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/foroughmand

محاسبات زیستی

علوم کامپیوتر

دانلود

فرهادی، حمیدرضا

دانشیار

اتاق: ۲۱۳
تلفن: ۵۶۲۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: hfarhadi[at]sharif[dot]ir
وب:http://sharif.ir/~hfarhadi
http://math.sharif.ir/faculties/hfarhadi

آنالیز تابعی

ریاضیات مالی

دانلود

فنایی، حمیدرضا

دانشیار

اتاق: ۳۱۹
تلفن: ۵۶۴۱ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: fanai[at]sharif[dot]ir
وب:http://math.sharif.ir/faculties/fanai

هندسه

دانلود

مقدسی، رضا

استادیار

اتاق: ۳۱۴
تلفن: ۵۶۲۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: moghadasi[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/moghadasi

دانلود

مهدوی‌امیری، نظام‌الدین

استاد ممتاز

اتاق: ۳۲۳
تلفن: ۵۶۰۷ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: nezamm[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/nezamm

بهینه‌سازی

دانلود

تابش، یحیی

استادیار(بازنشسته)

اتاق:۳۲۶
تلفن:۵۶۰۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: tabesh[at]sharif[dot]ir

طراحی الگوریتم‌ها

حل مسئله

دانلود

حصارکی، محمود

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۲۱
تلفن: ۵۶۰۵ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: hesaraki[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~hesaraki
http://math.sharif.ir/faculties/hesaraki

معادلات دیفرانسیل

دانلود

شادمان، داریوش

استاد (بازنشسته)

ریاضیات کاربردی

دانلود

شهشهانی، سیاوش

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۲۵
تلفن: ۵۶۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: shahshah[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~shahshah

سیستم‌های دینامیکی

دانلود

ظهوری زنگنه، بیژن

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۲۰
تلفن: ۵۶۰۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: zangeneh[at]sharif[dot]ir
وب :http://math.sharif.ir/faculties/zangeneh

معادلات دیفرانسیل تصادفی

دانلود

محمودیان، سید عبادالله

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۲۲
تلفن: ۵۶۰۸ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: emahmood[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~emahmood
http://math.sharif.ir/faculties/emahmood

ترکیبیات

نظریه گراف

دانلود

مهدوی‌هزاوه‌ای، محمد

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۱۲
تلفن: ۵۶۰۹ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mahdavih[at]sharif[dot]ir
وب :http://sharif.ir/~mahdavih
http://math.sharif.ir/faculties/mahdavih

جبر

دانلود

مهری، بهمن

استاد (بازنشسته)

اتاق: ۳۲۶
تلفن: ۵۶۰۳ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: mehri[at]sharif[dot]ir

معادلات دیفرانسیل

دانلود

نجفی، محمد‌علی

اتاق: ۳۲۵
تلفن: ۵۶۵۶ ۶۶۱۶ (۹۸۲۱+)
ایمیل: najafima[at]sharif[dot]ir

نظریه نمایش

دانلود