برنامه‌های دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

آیین نامه ها

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد:
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٧ و پس از آن
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٤، ١٣٩٥ و1396
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٨٨ و پس از آن

ریاضیات

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دوره‌های کارشناسی ارشد ریاضی محض و ریاضی کاربردی است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای به پایان رسانیدن این دوره‌ها (چه به صورت آموزش محور، چه با پایان‌نامه) در هر دو گرایش ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
ریاضیات

علوم کامپیوتر

دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف از دو زمینه محاسبات علمی و نظریه محاسبه تشکیل شده است که مشخصات واحدهای درسی آن‌ها در ادامه می‌آید.
تعداد واحدهای درسی برای به پایان رسانیدن این دوره (چه به صورت آموزش محور، چه با پایان‌نامه) ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
علوم کامپیوتر