لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده علوم ریاضی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

مقاطع کارشناسی، مشترک، ارشد و دکتری

 

مقطع کارشناسی

شماره درس

گروه

واحد

نام درس

پيشنياز و همنياز

ظرفيت

تعداد

نام استاد

تاريخ امتحان

ملاحظات

برنامه هفتگی

محل

۲۲۰۱۵ ۱ ۴ ریاضی عمومی ۱   ۱۸۹ ۱۸۰ محمدرضا رزوان ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالارها: تالار۱
۲۲۰۱۵ ۲ ۴ ریاضی عمومی ۱   ۱۹۸ ۱۹۸ محمدرضا رزوان ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۱۵ ۳ ۴ ریاضی عمومی ۱   ۱۸۰ ۱۶۵ بهمن خانه دانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   15:30   شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۱۶ ۱ ۴ ریاضی عمومی ۲ پيشنياز: ۲۲۰۱۵ ۲۴۲ ۲۴۰ كسري عليشاهي ۱۳۹۹/۰۳/۲۹   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۱۶ ۲ ۴ ریاضی عمومی ۲ پيشنياز: ۲۲۰۱۵ ۲۳۰ ۲۰۰ محسن شریفی تبار ۱۳۹۹/۰۳/۲۹   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالارها: تالار۴
۲۲۰۱۶ ۳ ۴ ریاضی عمومی ۲ پيشنياز: ۲۲۰۱۵ ۲۳۰ ۱۸۸ محسن شریفی تبار ۱۳۹۹/۰۳/۲۹   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۱۶ ۴ ۴ ریاضی عمومی ۲ پيشنياز: ۲۲۰۱۵ ۲۳۰ ۱۸۹ كسري عليشاهي ۱۳۹۹/۰۳/۲۹   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالارها: تالار۴
۲۲۰۱۶ ۵ ۴ ریاضی عمومی ۲ پيشنياز: ۲۲۰۱۵ ۵۵ ۵۴ محمدحسین فخاران ۱۳۹۹/۰۳/۲۹   09:00 ویژه شیمی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲
۲۲۰۳۴ ۰ ۳ معادلات دیفرانسیل همنياز: ۲۲۰۱۶   ۲     معرفی به استاد    
۲۲۰۳۴ ۱ ۳ معادلات دیفرانسیل همنياز: ۲۲۰۱۶ ۲۸۰ ۲۷۶ سيدرضا مقدسي ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۳۴ ۲ ۳ معادلات دیفرانسیل همنياز: ۲۲۰۱۶ ۲۴۰ ۲۲۳ سيدرضا مقدسي ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ تالارها: تالار۲
۲۲۰۳۵ ۱ ۳ ریاضی مهندسی پيشنياز: ۲۲۰۳۴ ۱۳۰ ۱۳۰ محمود حصاركي ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ تالارها: تالار۴
۲۲۰۳۵ ۲ ۳ ریاضی مهندسی پيشنياز: ۲۲۰۳۴ ۱۸۳ ۱۷۸ محمود حصاركي ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   15:30   شنبه و دوشنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ تالارها: تالار۴
۲۲۰۸۰ ۱ ۰ پروژه کارشناسی     ۱۳     بار اول سه واحدی جهت تمدید صفر واحدی اخذ شود.قوانین اخذ پروژه را مطالعه نمایید.    
۲۲۰۸۹ ۱ ۴ احتمال و کاربرد آن پيشنياز: ۲۲۰۱۶ ۹۱ ۸۸ میر امید حاجی میر صادقی ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   09:00 shorturl.at/agDTU دانشجویان ورودی ۹۸ درصورتی که نمره ریاضی ۱ آنها بالای ۱۵ باشد اجازه اخذ درس را دارند. شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تالارها: تالار۱
۲۲۱۱۸ ۱ ۴ ترکیبیات و کاربردهای آن پيشنياز: ۲۲۸۲۵ ۵۰ ۲۷ جواد ابراهیمی بروجنی ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی
۲۲۱۳۱ ۱ ۳ منطق ریاضی   ۵۱ ۵۰ محمد اردشيربهرستاقي ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۱۴۱ ۱ ۳ منطق ریاضی پيشنياز: ۲۲۱۳۵ ۵۰ ۱۷ محمد اردشيربهرستاقي ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   09:00 موضوع:قضایای گودل.پیشنیاز نیاز منطق ریاضی(۲۲۱۳۱) يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۱۴۲ ۱ ۴ مبانی ریاضیات   ۵۰ ۳۴ محمد صفدری ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۱۶۲ ۱ ۴ نظریه گراف و کاربرد آن پيشنياز: ۲۲۸۲۵ ۸۰ ۵۶ سعید اکبری فیض آبادی ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   09:00 رعایت پیش نیاز ضروری نمی باشد. شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۲۱۷ ۱ ۴ جبر ۱   ۵۰ ۱۸ محمدرضا پورنكي ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   09:00 زمان کلاس تمرین روزهای چهارشنبه ۱۰:۳۰تا ۱۲:۳۰ است و کسب ۴ نمره از ۲۲ نمره درس منوط به شرکت در کلاس تمرین،کسب نمره تمرین تحویلی و کوییزهای تصادفی است. يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۲۱۸ ۱ ۴ جبر ۲ پيشنياز: ۲۲۲۱۷ ۵۰ ۱۲ سیدمحمد غلامزاده محمودی ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۲۲۵ ۱ ۴ نظریه پیشرفته اعداد پيشنياز: ۲۲۲۱۸ ۵۰ ۱۴ امير جعفري ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   09:00 (موضوع:نظریه تحلیلی اعداد). پیشنیاز ریاضی مهندسی، آنالیز مختلط یا توابع مختلط شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۲۵۵ ۱ ۴ جبر خطی ۱ پيشنياز: ۲۲۰۱۶ ۱۰۰ ۷۳ علیرضا بحرینی ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ تالارها: تالار۱
۲۲۲۵۶ ۱ ۳ آشنایی با جبر خطی پيشنياز: ۲۲۰۱۶ ۵۰ ۴۰ محمد مهدوی هزاوه ء ۱۳۹۹/۰۴/۰۷   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۳
۲۲۳۲۵ ۱ ۴ آنالیز ریاضی ۱   ۶۰ ۴۵ سيدرضا مقدسي ۱۳۹۹/۰۴/۰۲   09:00   شنبه و دوشنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ تالارها: تالار۵
۲۲۵۵۶ ۱ ۴ توپولوژی ۱ پيشنياز: ۲۲۳۲۵ ۵۰ ۴۵ علیرضا بحرینی ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۵۶۴ ۱ ۴ توپولوژی ‌دیفرانسیل مقدماتی پيشنياز: ۲۲۳۲۶و ۲۲۵۵۶ ۵۰ ۳ آرش رستگار ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۹
۲۲۶۱۴ ۱ ۴ تحلیل رگرسیون پيشنياز: ۲۲۲۵۵و ۲۲۰۸۹ ۵۰ ۳۶ محمد صفدری ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ تالارها: تالار۶
۲۲۶۳۵ ۱ ۴ فرآیندهای تصادفی پيشنياز: ۲۲۰۸۹ ۵۰ ۳۲ حميدرضا فنائي ۱۳۹۹/۰۳/۲۶   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۶۵۵ ۱ ۴ آنالیز عددی ۱ پيشنياز: ۲۲۰۱۶ ۵۰ ۴۲ سیدقهرمان طاهریان ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۶۵۷ ۱ ۴ آنالیز عددی ۲ پيشنياز: ۲۲۶۵۵ ۵۰ ۱۰ سیدقهرمان طاهریان ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی
۲۲۸۱۵ ۱ ۴ برنامه‌نویسی پیشرفته پيشنياز: ۲۲۰۱۴ ۱۰۰ ۹۱ حسین بومری، مجتبی استواری ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ تالارها: تالار۵
۲۲۸۲۵ ۱ ۳ ریاضیات گسسته   ۱۰۲ ۱۰۰ محسن جمالی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ تالارها: تالار۱
۲۲۸۶۱ ۱ ۳ سیستم عامل ۱ پيشنياز: ۲۲۸۷۱ ۷۰ ۶۲ عليرضا زارعي ۱۳۹۹/۰۴/۰۴   09:00   شنبه و دوشنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲
۲۲۹۲۶ ۱ ۳ اصول بینایی کامپیوتر پيشنياز: ۲۲۹۲۵ ۵۰ ۱۲ مصطفی کمالی تبریزی ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۲

 مقطع مشترک

شماره درس

گروه

واحد

نام درس

پيشنياز و همنياز

ظرفيت

تعداد

نام استاد

تاريخ امتحان

ملاحظات

برنامه هفتگی

محل

۲۲۳۱۰ ۱ ۰ سمینار ریاضیات کاربردی     ۵ محمدرضا رزوان   اخذ با اجازه استاد درس. به صورت ۱ واحدی اخذ شود.    
۲۲۸۱۳ ۱ ۰ مقدمه ای بر رمز‌نگاری پيشنياز: ۲۲۸۲۲و ۲۲۰۸۹يا ۲۲۳۳۸ ۵۰ ۲۷ شهرام خزائی ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00 به صورت ۴ واحدی اخذ شود. يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ ساختمان ابن سینا: الف ۱۷
۲۲۸۸۴ ۱ ۳ انتقال داده‌ها وشبکه‌ها پيشنياز: ۲۲۸۷۱ ۶۰ ۵۳ لاله ارشدی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶   09:00 مختص کارشناسی شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۱۷
۲۲۸۹۱ ۱ ۳ آنالیز الگوریتم‌ها پيشنياز: ۲۲۸۲۲ ۵۰ ۳۶ مرتضی علیمی ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   09:00 مختص کارشناسی يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰ تالارها: تالار۶

مقطع ارشد

شماره درس

گروه

واحد

نام درس

پيشنياز و همنياز

ظرفيت

تعداد

نام استاد

تاريخ امتحان

ملاحظات

برنامه هفتگی

محل

۲۲۰۶۶ ۱ ۱ سمینار آمار     ۱۵ میر امید حاجی میر صادقی   اخذ با اجازه استاد درس    
۲۲۱۴۹ ۱ ۴ پلی‌توپ‌های محدب   ۳۰ ۱۸ جواد ابراهیمی بروجنی ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی
۲۲۱۶۰ ۱ ۱ سمینار ریاضیات ترکیبی   ۳۰ ۵ سیدعباداله محمودیان     چهار شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۵ ریاضی
۲۲۱۷۰ ۱ ۱ سمینار نظریه یادگیری     ۵ سيدرضا مقدسي   اخذ با اجازه استاد درس.    
۲۲۱۸۶ ۶۱ ۴ مباحثی در ترکیبیات     ۱     مهمان در دانشگاه دیگر    
۲۲۱۸۷ ۱ ۴ مباحثی در نظریه گراف   ۳۰ ۴ امير جعفري ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   15:30 نظریه گراف توپولوژیک. پیشنیاز:آشنایی مقدماتی با مفاهیم گراف و توپولوژی عمومی شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی
۲۲۱۹۰ ۱ ۱ سمینار جبر جابجایی     ۱۶ محمد مهدوی هزاوه ء        
۲۲۲۰۰ ۱ ۱ سمینار نظریه جبری اعداد     ۶ آرش رستگار        
۲۲۲۵۴ ۱ ۴ جبر خطی پیشرفته   ۴۰ ۲۹ سعید اکبری فیض آبادی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   15:30   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی
۲۲۲۷۸ ۱ ۴ فرم‌های درجه دوم   ۳۰ ۹ سیدمحمد غلامزاده محمودی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶   09:00 ثبت نام دانشجویان کارشناسی فقط با اجازه استاد درس شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی
۲۲۳۸۰ ۱ ۰ سمینار معادلات دیفرانسیل     ۱۳ محمود حصاركي   به صورت ۱ واحدی اخذ شود.    
۲۲۳۸۷ ۱ ۴ سیستم‌های دینامیکی ۲   ۳۰ ۱ محمدرضا رزوان   اخذ با اجازه استاد درس يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰  
۲۲۳۹۷ ۱ ۴ نظریه‌ معادلات دیفرانسیل پاره‌ای پيشنياز: ۲۲۴۱۲ ۳۰ ۱۱ مرتضی فتوحی فیروزآباد ۱۳۹۹/۰۳/۲۵   09:00   شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی
۲۲۴۱۲ ۱ ۴ آنالیز حقیقی پيشنياز: ۲۲۳۳۳يا ۲۲۳۲۶ ۳۰ ۲۳ عليرضا رنجبرمطلق ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۴۷۱ ۱ ۴ آنالیز تابعی پيشنياز: ۲۲۴۱۲ ۳۰ ۱۳ عليرضا رنجبرمطلق ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۴۹۴ ۱ ۳ بهینه سازی محدب   ۶۵ ۴۳ مجتبی تفاق ۱۳۹۹/۰۴/۰۸   09:00 پیش نیاز جبر خطی يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ ساختمان ابن سینا: الف ۲۳
۲۲۵۶۱ ۱ ۴ توپولوژی جبری   ۳۰ ۱۳ آرش رستگار ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   15:30   شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۵۸۱ ۱ ۴ هندسه دیفرانسیل پيشنياز: ۲۲۲۱۳و ۲۲۳۲۳و ۲۲۵۵۱ ۳۰ ۱ حميدرضا فنائي ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   09:00 ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۵ ریاضی
۲۲۵۹۱ ۱ ۲ مباحثی در هندسه پيشنياز: ۲۲۵۸۲ ۳۰ ۴ سیاوش میرشمس شهشهانی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶   09:00   دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۶۲۱ ۶۱ ۴ نظریه احتمال پيشنياز: ۲۲۴۱۲   ۳     مهمان در دانشگاه دیگر    
۲۲۶۴۰ ۱ ۰ سمینار نظریه اطلاعات   ۳۰ ۱۲ جواد ابراهیمی بروجنی   به صورت۱ واحدی اخذ شود.(با اجازه استاد درس) چهار شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۶۴۷ ۱ ۴ فرآیند تصادفی کاربردی پيشنياز: ۲۲۶۳۵ ۳۰ ۲۴ میر امید حاجی میر صادقی ۱۳۹۹/۰۴/۰۲   09:00 محل برگزاری کلاس سایت دانشکده علوم ریاضی می باشد. شنبه و دوشنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰  
۲۲۷۳۰ ۱ ۰ سمینار معادلات ‌دیفرانسیل با مشتقات جزئی     ۱۱ محمود حصاركي   به صورت ۱ واحدی اخذ شود.    
۲۲۷۷۲ ۱ ۴ نظریه علوم کامپیوتر   ۳۰ ۱۶ امير دانشگر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   09:00   يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی
۲۲۸۳۸ ۱ ۴ مباحثی در نظریه محاسبه   ۳۰ ۶ شهرام خزائی، امير جعفري ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   09:00 (موضوع:پیچیدگی مدار). پیشنیاز: نظریه زبان ها و اتوماتا – آنالیز الگوریتم ها.( اخذ با اجازه استاد درس) يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی
۲۲۸۴۷ ۱ ۳ الگوریتم های تصادفی پيشنياز: ۲۲۸۱۹و ۲۲۰۸۹ ۳۰ ۱۱ عليرضا زارعي ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   15:30   شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی
۲۲۸۹۰ ۱ ۰ سمینار علوم کامپیوتر   ۳۰ ۶ عليرضا زارعي   به صورت یک واحدی اخذ شود. ویژه دانشجویانی که درس الگوریتمهای تصادفی را اخذ نموده اند می باشد.    
۲۲۹۷۰ ۱ ۰ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد     ۳۲          

مقطع دکتری

شماره درس

گروه

واحد

نام درس

پيشنياز و همنياز

ظرفيت

تعداد

نام استاد

تاريخ امتحان

ملاحظات

برنامه هفتگی

محل

۲۲۰۰۰ ۱ ۰ امتحان جامع دکترا پيشنياز: ۳۱۹۹۰   ۱          
۲۲۰۰۱ ۱ ۰ پیشنهاد پژوهشی     ۱          
۲۲۹۸۰ ۱ ۰ رساله دکتری     ۱۹          
۲۲۹۹۹ ۱ ۰ دفاع از رساله دکتری           مخصوص دانشجویانی که دفاع خواهند کرد.    
۲۲TA0 ۱ ۳ دستیار آموزشی     ۵ شهرام خزائی   هماهنگ با دکتر خزایی