فعالیتهای پژوهشی دانشکده علوم ریاضی به مناسبت هفته پژوهش دی ماه 1402